PHÒNG TÀI VỤ: THÔNG BÁO KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN 2017

Thứ bảy, ngày 18/06/2016 00:00 GMT+07:00 Super Admin 868

1. KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2017: link file

2. BẢNG BIỂU KH&DT 2017-ĐHXD: link file